BIP

Inspektor ochrony danych

Wyszukiwarka

  WIZJA

 PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je

do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi,

spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 MISJA

Przedszkole:

 

 Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństw  i bezpieczeństwo innych.

 

  Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

 

  Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

 

  Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,

      w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi  i otaczającego go świata.

 

   Kształtuje i  rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

 

  Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

 

  Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

 

   Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

 

   Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne

 i radzące sobie z problemami.

 

   Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.

 

  Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

 

  Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia  w nauce szkolnej.

 

  Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną .

 

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 pobieranie (kliknij tutaj)